برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه

استاد راهنما:

دکتر محمد علی محمدی

استادمشاور:

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف یافتن عوامل موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صورت پیمایشی،جامعه آماری 1000نفر با جمعیت نمونه 269 نفر که از طریق جدول مورگان ازاعضای تعاونی های فعال شهرستان کهگیلویه  انتخاب شد ونمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی متناسب است اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع آوری و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد که 93درصد میزان آن بوده است .برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون ساده وچند متغیره استفاده شد در آزمون رگرسیون ساده نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی با موفقیت وعدم موفقیت تعاونی ها ارتباط دارد در این بین سرمایه اجتماعی که یکی از متغیرهای عوامل فرهنگی است در رابطه  با موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها سنجیده شد که رابطه آن درآزمون رگرسیون ساده معنادار و میزان همبستگی آن رابطه2/.  است که البته گویای رابطه  ضعیف است. این رابطه در واقع با تایید نظر بوردیو بیانگر آن است که با اعتماد، انسجام، مشارکت ،تعهد کاری و آگاهی اجتماعی اعضای تعاونی ها می­توان شاهد ارتقاءکیفی و بهره­وری در تعاونی ها بود،ولی در آزمون همبستگی چند متغیره رد شد.در ارتباط با  موفقیت و عدم موفقیت تعاونی ها با عوامل فرهنگی ،این  فرضیه مورد آزمون رگرسیون چند گانه قرار گرفت  این رابطه تاثیر عوامل فرهنگی من جمله سرمایه فرهنگی و خرده فرهنگ دهقانی را بر کیفیت موفقیت کشاورزان شهر کهگیلویه تایید می­کند. البته میزان همبستگی هریک از عوامل  نسبت به کیفیت موفقیت (موفقیت یا عدم موفقیت) تعاونی ها متفاوت بوده است لذا یافته این پژوهش گویای آن است عواملی مانند استفاده از دانش و آگاهی و تکنولوژی و امکانات مدرن و همچنین ایجاد و تقویت روحیه مشارکت در ذیل مدیریت مشارکتی در تعاونی های کشاورزی، علاوه بر هم افزایی در نیروی کار؛ با بالا بردن کارایی و بهره­وری در امر تولید کشاورزی با مشارکت در ابزار و نیروی کار در ذیل روحیه همدلی و اعتماد متقابل و اعتقاد به پیشرفت همگانی می­تواند هرچه بیشتر تقویت نظام تعاونی روستایی وامر توسعه کشاورزی و توسعه اجتماعی روستایی را انتظار داشت.

کلمات کلیدی: عوامل فرهنگی ، موفقیت ، تعاونیهای تولید کشاورزی

فهرست مطالب

 عنوان            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 2

1-1-1تاریخچه تعاون وتعاونی.. 2

2-1-1پیشینه تاریخی تعاون در ایران.. 3

3-1-1نقشه استان کهگیلویه وبویراحمد. 6

4-1- 1شهرستان کهگیلویه. 7

5-1-1تاریخچه تعاون در استان کهگیلویه وبویراحمد. 7

2-1بیان مسئله. 8

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

4-1فرضیه یا فرضیه های تحقیق.. 9

1-4-1فرضیه اصلی.. 9

2-4-1فرضیه های فرعی.. 9

5-1اهداف تحقیق.. 10

2-5-1اهداف جزئی.. 10

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

1-2همیاری ـ همکاری ـ تعاون.. 12

2-1-2تعاون وآثار آن بر توسعه. 13

2-2اقتصاد آزاد و سیاست درهای باز 13

1-2-2چگونگی ایجاد اعتماد و اطمینان.. 15

2-2-2تعاون و سرمایه اجتماعی.. 15

3-2عوامل موثر بر عملکرد  شرکت های تعاونی.. 19

4-2عوامل فرهنگی.. 20

1-4-2فرهنگ…. 20

2-4-2سرمایه. 20

3-4-2اجتماعی.. 20

4-4-2تعاریف سرمایۀ فرهنگی.. 21

1-4-4-2سرمایه فرهنگی.. 21

2-4-4-2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی.. 21

1-2-4-4-2 ماکس وبر. 21

2-2-4-4-2 پیر بوردیو. 21

3-2-4-4-2 فرانک پارکین.. 23

4-2-4-4-2 آنتونی گیدنز. 23

5-2سرمایه اجتماعی.. 23

1-5-2 موضوع وقلمروسرمایه اجتماعی.. 24

2-5-2نظریه پردازان سرمایه اجتماعی.. 25

1-2-5-2 اوستروم. 25

2-2-5-2 بوردیو. 25

1-2-2-5-2 تبدیل سرمایه ها 26

3-2-5-2 رابرت پاتنام. 26

4-2-5-2 فرانسیس فوکویاما 27

5-2-5-2 جیمزساموئل کلمن.. 28

6-2-5-2 فلورا(1999) 28

7-2-5-2 لاک لی.. 29

6-2خرده فرهنگ دهقانی.. 29

1-6-2عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز 30

2-6-2 مک کله لند. 32

3-6-2عناصر دانیل لرنرنیزبا 32

4-6-2 فاستر. 32

7-2نقش تعاونی ها در زمینه کشاورزی در هند. 32

1-7-2معیارهای موفقیت تعاونی ها در هند. 33

2-7-2پیوستن جوانان به تعاونی ها 33

3-7-2 ویژگی های جمعیت جوان در هند. 34

4-7-2 مشکلات جوانان در هند. 34

5-7-2نقش مؤسسات مدیریت تعاونی.. 35

6-7-2تدوین استراتژی بازاریابی.. 35

1-6-7-2گزینش ابزارهایی برای استراتژی بازاریابی.. 36

2-6-7-2 موضع یابی آن – لاین شرکت… 37

3-6-7-2 جذب مشتریان آن-لاین.. 38

4-6-7-2 استفاده از برنامه های مشتری و کاتالوگ… 40

5-6-7-2 حفظ مشتریان آن –لاین.. 40

6-6-7-2 کسب درآمد از مشتریان آن-لاین.. 42

7-6-7-2 برنامه ریزی برای روابط عمومی.. 42

8-6-7-2 توضیح استراتژی فروش…. 43

8-2نمونه ای از تعاونی های طایفه ای در اوریسا 43

1-8-2رمز موفقیت این طرح.. 44

9-2تعاونی تولید. 44

1-9-2تعاونی کشاورزی.. 45

10-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  داخل کشور 46

1-10-2 آقای عباسی وهمکاران(1388) 46

2-10-2خانم یزدان پناه(1388) 46

3-10-2آقای یعقوبی (1388) 46

4-10-2آقای محمد قلی نیا وهمکاران (1387) 47

5-10-2آقای لطیفیان (1385) 47

6-10-2 امینی ورمضانی(۱۳۸۵) 48

7-10-2آقای امینی وهمکاران (1387) 48

11-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  خارج از کشور: 48

1-11-2بار(Barr, 2000) 48

2-11-2سانو(sano,2008) 49

3-11-2دیدی  (Didi, 2004.. 49

12-2 چارچوب نظری.. 52

13-2متغیر مستقل.. 53

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3مقدمه. 54

2-3نوع تحقیق.. 54

3-3روش تحقیق.. 54

4-3ابزار جمع آوری اطلاعات… 54

6-3جمعیت نمونه و روش نمونه گیری.. 55

1-6-3جمعیت نمونه در معنای کلی.. 55

2-6-3روش نمونه گیری.. 55

3-6-3روش نمونه گیری.. 55

7-3ابزار تحقیق و روایی(اعتبار) و پایایی(قابلیت اعتماد)آن.. 56

8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57

9-3تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق.. 57

1-9-3تعاریف نظری.. 57

1-1-9-3 اعتماد اجتماعی.. 57

2-1-9-3تجهیزات… 57

3-1-9-3جنسیت… 58

4-1-9-3 نوآوری.. 58

5-1-9-2برنامه. 58

6-1-9-3دولت… 58

7-1-9-3خانواده 59

8-1-9-3آگاهی.. 59

9-1-9-3قومیت… 59

10-1-9-3آموزش…. 59

0-9-3تعاریف عملی.. 59

1-2-9-3اعتماد اجتماعی.. 59

2-2-9-3تجهیزات… 60

3-2-9-3مهارت… 60

4-2-9-3مشارکت… 60

5-2-9-3 قومیت… 60

6-2-9-3 نوآوری.. 60

7-2-9-3آموزش…. 60

10-3متغیرهای تحقیق.. 60

1-10-3متغیر. 60

2-10-3متغیرمستقل.. 60

3-10-3متغیر وابسته. 60

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق

1-4مقدمه. 62

2-4توصیف آماری یافته های پژوهش…. 62

1-2-4 سیمای پاسخگویان.. 62

1-1-2-4سن پاسخگویان.. 63

2-1-2-4-جنسیت… 64

3-1-2-4قومیت… 65

4-1-2-4تحصیلات… 66

5-1-2-4محل سکونت… 67

6-1-5-4  پایگاه طبقاتی خانواده 68

7-1-2-4درآمد ماهانه خانواده پدر 69

8-1-2-4   نوع  تعاونی ها 70

9-1-2-4سابقه عضویت در تعاونی.. 71

10-1-2- 4سرمایه اجتماعی اعضاء 72

11-1-2- 4سرمایه فرهنگی.. 73

12-1-2- 4 خرده فرهنگ دهقانی.. 74

13-1-2- 4عملکرد تعاونی ها 75

1-13-1- 2- 4میزان عملکرد تعاونیها 76

15-1-2- 4 مشکل اصلی تعاونی ها 77

3-4یافته های استنباطی.. 78

2-3-4 فرضیه دوم. 80

3-3-4 فرضیه سوم. 81

4-3-4 فرضیه اصلی.. 82

 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1-5 مقدمه. 84

2-5 مهمترین نتایج به دست آمده 85

3-5 نتیجه گیری.. 90

4-5پیشنهادات… 91

منابع.. 93

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: